Референции

Начална страница »  Референции Размер на текста Отметка Принтирай

Рефернция от ОП СПТО

2019-MAY-16_OP_SPTO.pdf

Удостоверение за добро изпълнение
по чл.64 от Закона за обществените поръчки
Общинско предприятие " Столично предприятие за третиране на отпадъци", с. Яна- Столична община, местност Садината, издава настоящата референция на консултантска къща " Емест" ООД, в уверение на това, че като изпълнител по договор с рег.индекс №СПТО17-ДГ56-84 от 20.04.2017г. с предмет " Поддържане на системата за управление на безопасността и здравето при работа съгласно изискванията на BS OHSAS 18001:2007;подготовка за въвеждане на система за управление на околна среда съгласно ИСО 14001:2015; преминаване към нова версия на системата за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015; обединяване на посочените системи в една обща интегрирана система за управление", е наш лоялен партньор през изминалите четири години.
В процеса на съвместната ни дейност консултантска къща " Емест" ООД предостави услуги за поддържане насистемата за управление на безопасността и здравето при работа съгласно изискванията на BS OHSAS 18001:2007;подготовка за въвеждане на система за управление на околна среда съгласно ИСО 14001:2015; преминаване към нова версия на системата за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015; обединяване на посочените системи в една обща интегрирана система, съгласно цитирания по-горе договор.
Като наш партньор "Емест" ООД стриктно изпълнява своите задължения, съобразявайки се с поетите ангажименти за извършване на уговорените услуги с качество и в рамките на поставените срокове. Опитният и квалифициран екип на консултантската къща ни съдейства за разработване, награждане, поддържане и провеждане на вътрешни одити на интегрираната система за управление на ОП СПТО. Сътрудничеството ни позволява да дадем висока оценка на дружеството, което заслужава доверието на бъдещите си клиенти и партньори при разработване и внедряване на системи за управление съгласно 9001, 14001 и 18001.
Слави Аспарухов
Директор на ОП СПТО

18.05.2017_ЕР ЕНД ЧИ ЕООД

Reference.pdf

Референция

от

"ЕР ЕНД ЧИ" ЕООД

на

Консултантска къща "ЕМЕСТ" и в частност:

 

-на инж. Ваня Иванова и инж. Диана Чакърова за огромната помощ, във връзка с изграждането на интегрирана система за управление в "ЕР ЕНД ЧИ" ЕООД

-на инж. Венета Захариева за професионализма и безпристрастния вътрешен одит

 

С настоящата рефернция искаме да изкажем нашата благодарност за невероятната бързина и качество на работа, относно подпомагането на "ЕР ЕНД ЧИ" ЕООД за получаване на сертификати по стандарт ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.

Препоръчваме "ЕМЕСТ" ООД като надежден и лоялен партньор и в бъдеще също ще използваме техните консултанстки услуги

 

 

18.05.2017г.                                                    Управител: Алберто Рицци

гр. София

 

"КОРДЕЕЛ-БЪЛГАРИЯ" ЕАД

2015-March-19-CORDEEL_BULGARIA.pdf

ПРЕПОРЪКА ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

от
"КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, 1404, бул. "България" No 69, ет. 7, представлявано от Иво Трингов, в качеството му на изпълнителен директор.
за
"ЕМЕСТ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1582, ж.к. "Дружба 2", бл. 405, вх. А, представлявано от Ваня Иванова, в качеството и на управител.

Настоящата референция се издава на "ЕМЕСТ" ООД в уверение на това, че дружеството е изпълнило качествено и в срок дейностите по Договор от 29.05.2014 г., с предмет на дейност: "Консултантски услуги при преработване на съществуващата интегрирана система за управление /ИСУ/ на качеството, опазване на околната среда и здравето и безопасността при работа съгласно изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007, внедряване на новите документи, провеждане на вътрешен одит, помощ при отстраняване на евентуални несъответствия и забележки след вътрешния одит, помощ при провеждане на преглед от ръководството и присъствие на надзорния одит".

Дейностите, изпълнени от "ЕМЕСТ" ООД включват:
 • Идентифициране на процесите, протичащи в "КОРДЕЕЛ-БЪЛГАРИЯ" ЕАД и определяне на тяхната взаимовръзка и последователност.
 • Преглед и анализ на съществуващите документи на ИСУ.
 • Стуктуриране и идентифициране на документите на ИСУ.
 • Преработване на документите от ИСУ съгласно изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 BS OHSAS и 18001:2007 и процесите, извършвани в "КОРДЕЕЛ-БЪЛГАРИЯ" ЕАД.
 • Преглед и утвърждаване на документите. Внедряване на новите изисквания.
 • Оказване на съдействие при изготвяне и попълване на изискваните записи, в т.ч. регистриране на резултатите от дейностите в съответните работни документи.
 • Провеждане на вътрешен одит на ИСУ съгласно изискванията на ISO 19011:20011.
 • Помощ при отстраняване на евентуални несъответствия и забележки след вътрешния одит.
 • Съдействие при провеждане на преглед от ръководстовото.
Работата по Договора беше изпълнена качествено и в срок, като удовлетворява изискванията на приложимите стандарти и нормативни актове.
Консултантът Венета Захариева прояви коректност и професионализъм при извършване на дейността.

Препоръчваме "ЕМЕСТ" ООД като надежден, коректен и лоялен партньор.

Гр. София                                                                        Изпълнителен Директор
Дата:19.03.2015 г.                                                            Иво Трингов

"ДАМАСЦЕНА РОЗБИО" ЕООД

2014-November-28_Damascena_rozbio.pdf

РЕФЕРЕНЦИЯ

С настоящата референция изразявам благодарността си към екипа на фирма "ЕМЕСТ" ООД за компетентното познаване на стандартите за управление на качество, околна среда и здраве и безопасност при работа.

Фирма "ДАМАСЦЕНА РОЗБИО" ЕООД произвежда и продава известното по цял свят и с най-добро качество българско розово масло, добито от листенцата на Rosa damascena. СъЩо така извършва дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация.

С екипа на "ЕМЕСТ" ООД работя от 2012 г. По време на съвместната ни работа служителите оказаха съдействие при разработване и внедряване на интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа. Наличието на интегрирана система допринесе за по-добро качество на предлаганите от "ДАМАСЦЕНА РОЗБИО" ЕООД продукти и услуги.

Добрите взаимоотношения с "ЕМЕСТ" ООД продъкжават и до днес, като екипът оказва изклчително професионални и компетентни консултации при поддържане на интегрираната система за управление.

Натрупаният опит и постигнатите резултати са гаранция, че "ЕМЕСТ" ООД заслужава доверието на своите партньори.


28.11.2014 г.
Таня Попова                    
                                                      Управител                         
ДАМАСЦЕНА РОЗБИО ЕООД

"ТОНЕТ" ООД

2012-December-11_TONET.pdf

РЕФЕРЕНЦИЯ


"Тонет" ООД дава настоящата референция на КК "ЕМЕСТ" в уверение на това, че със същата работим от 2009 г. Консултантите от фирмата ни оказаха съдействие при преминаване към версия 2008 на Стандарта ISO 9001.

Съвместното ни сътрудничество продължава, като използваме компетентността на одиторите за провеждане на вътрешните одити и опита на консултантите за подобряване на функционирането на внедрената система по качество.

през м. Октомври 2012 г. фирма "Тонет" ООД премина успешно ресертификационен одит, продължавайки доброто взаимодействие с консултантската фирма.

Препоръчваме КК "ЕМЕСТ" като стабилен и надежден партньор.


Управител:              
/М. Михайлов/

"ЧЕК ПОЙНТ-КАРДИО" ООД

2014-OCTOBER-22_CHECKPOINT_CARDIO.pdf

Рецензия

от

Д-р Бойчо Бойчев, Управител на МЦ "Чек Пойнт-Кардио" ЕООД гр. Казанлък на консултанта по одити във връзка с ISO - инж. Ваня Иванова.

Сертификатът е доказателство, че фирмата (Медицински център) е въвел/а и има реално работеща Стандартизирана система за управление (например, за ISO 9001-2008. Система за управление на качеството).
Инж. Ваня Иванова е квалифициран експерт в тази област (консултации, одити и обучение по системи за управление). В тази си дейност инж. Иванова е изявена и е високо ефективна. За да се постигне крайната цел и одита да премине успешно, голямата отговорност бе поета от инж. Иванова. С точност и прецизност събра, подреди и формулира всички документи, които се изискват за наръчника и процедури, инструкции и работни формуляри. Обучи екипа, точно и ясно обясни на всеки един какви са отговорностите и задълженията с цел проследяване на качеството на работата, навременно откриване на грешките в управлението, проектирането и отстраняване на възможността за повтарянето им. С инж. Ваня Иванова се работи с лекота, притежава добра комуникативност и професионализъм.

Заключение: От всичко по-горе написано резултата е положителен. Медицински център "Чек Пойнт - Кардио" ЕООД, получи сертификат по ISO 9001-2008.
Благодарим на инж. Ваня Иванова.


22.10.2014 г.                     
                                           Д-р Бойчо Бойчев

"БКС - ЕЛХОВО" ООД, гр. ЕЛХОВО

2012-JANUARY-10_BKS.pdf

РЕФЕРЕНЦИЯ

"БКС - Елхово" ООД издава настоящата референция на инж. Венета Захариева за независимостта, компетентността, безпристрастността и непредубедеността й в работата й като одитор.
С инж. Захариева поддържаме контакти от 2009 година. Интегрираната система по управление на качеството и околната среда на "БКС - Елхово" ООД е разработена от висококвалифицираните консултанти от Консултантска къща "Емест", сред които и инж. Захариева. Незаменима е нейната помощ и съдействие при внедряване и поддържане на системата. Като вътрешен одитор на фирмата ни, инж. Захариева е коректен партньор с професионално отношение и богат опит. Деловите взаимоотношения по време на одитите протичат в дух на взаимно разбирателство и сътрудничество, при стриктно съобразяване с договореностите и международните стандарти.
Изразяваме удоволствието си от съвместната работа с инж. Захариева и я препоръчваме като надежден и лоялен партньор. Считаме, че тя е в състояние да отговори максимално на нуждите и изискванията на всяка фирма или институция, благодарение на своя опит и професионализъм.


Андон Андонов
Управител на "БКС - Елхово" ООД


10.01.2012 г.

"ЕС ТИ" ООД

2011-SEPTEMBER-16_ST.PDF

ПРЕПОРЪКА
От: "Ес Ти" ООД
За:  Ваня Иванова, представител на консултантска къща "ЕМЕСТ"


Настоящата препоръка се базира на впечатленията ни от съвместната работа по подготовка и консултации на "Ес Ти" ООД за внедряване и пролагане на система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2008.

Г-жа Ваня Иванова, в качеството си на консултант изпълни договорът си с необходимият професионализъм в срок и допринесе за успешното сертифициране на "Ес Ти" ООД по ISO 9001:2008.

В резултат "Ес Ти" ООД получи сертификат за внедрена система по качество СУК 03154 на 09.09.2011 г. от орган за сертификация на системи за управление "ОТС" ООД.

Въз основа на горното, както и в резултат на впечатленията от съвместната ни работа с г-жа Ваня Иванова, Ви я препоръчвам като надежден, сигурен и коректен партньор.

16 септември 2011 г.
гр. София
Управител:                
Анастасия Бошнакова

"ЕКО ДАГОМЕД" ЕООД

2011-JANUARY-20_EKODAGOMED.PDF

София, 20 януари 2011 г.

РЕФЕРЕНЦИЯ ЗА ДОБРО ПРЕДСТАВЯНЕ

През 2010 г. фирма "ЕКО ДАГОМЕД" ЕООД въведе интегрирана система за управление на качеството и околната среда по стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.

За оказване на съдействие за изготвяне на документите на интегрираната система за управление се обърнахме към консултантска къща "ЕМЕСТ".

В консултантска къща "ЕМЕСТ" работят изключително добри специалисти, високо квалифицирани, компетентни, които познават добре изискванията на стандартите и нормативната база в съответната област.

Консултантите проведоха много професионално обучение на персонала във фирмата по изискванията на интегрираната система и прилагането им в ежедневната дейност, оказват съдействие при провеждане на вътрешните одити и при цялостното поддържане на системата.

Убедени сме, че можем да разчитаме на тяхната квалифицираност, което е важно за нас, имайки предвид спецификата на нашата дейност по проектиране и самата технология.

Ще работим заедно и занапред и препоръчваме "ЕМЕСТ" като професионален екип и коректем партньор.


Людмила Зафирова
  Управител      

"ИНТЕР БИЗНЕС '91" ООД

2010-MARCH-11_INTERBIZNES_91.PDF

ПРЕПОРЪКА

Фирма "Интер Бизнес '91" ООД е сертифицирана по ISO 9001 от 2005 г.

При промяна на документацията според изискванията на стандарт ISO 9001:2008, през м. февруари 2010 г. ние се обърнахме към консултантска къща "ЕМЕСТ". Изключително сме удовлетворени от компетентността на екипа, бързата реакция и времето за подготовка на документите на системата за управление на качеството.

Персоналът на "Интер Бизнес '91" ООД премина обучение за поддържане на системата и попълването на записи под ръководството на екипа от "ЕМЕСТ", вследствие на което контролният одит през м. април 2010 г. премина без несъответствия и забележки.

Извършваните от тях вътрешни одити протичат много организирано, професионално и качествено, в съответствие с изискванията на международните стандарти.

Препоръчваме консултантска къща "ЕМЕСТ" като надежден партньор, компетентен, стриктен и добронамерен. Ще използваме техните услуги и в бъдеще, както и с удоволствие ще посещаваме курсовете за обучение!

11.03.2011 г.
Людмила Зафирова
Управител      

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО"

2011-MAY-12-DP-FZD.PDF

Референция

ДП "Фонд Затворно дело" е осъзнало важността минимизаране на въздействията на околната среда и здравето и безопасността при работа. През 2009 г. се сертифицирахме благодарение на оказаната помощ от Консултантска къща "ЕМЕСТ".

Впечатлени сме от богатия консултантски опит, който има фирмата и гъвкавите условия, които предлага про изпълнение на съвместимата задача, каквато е създаване на интегрирана система за управление отговаряща на спецификата на фонда.

Причините, поради които предпочетохме Консултантска къща "Емест" за партньори са:
 • Богат опит в консултирането на фирми имащи дейност близка до нашата;
 • Наличието на консултанти познаващи в дълбочина проблемите съществуващи при нас;
 • Голям практически опит в консултирането изобщо.
Какво получихме след сключване на договора:
 • Изключително коректни и компетентни консултанти;
 • пълно съдействие при внедряване на Интегрираната система за управление;
 • Пълно съдействие при извършване на първия вътрешен одит;
 • сертифициране на дружедството в срокове, които бяхме заложили първоначално.
Всичко това постигнахме благодарение на високия професионализъм , коректността и добре свършена работа на служителите на Консултантска къща "ЕМЕСТ", за което благодарим на целия екип.

Препоръчваме "ЕМЕСТ" - те са надежден партньор, който няма да Ви подведе и ще Ви помогне да намерите верния път за Вашия бизнес за удовлетворяване на изискванията на ISO 14001:2004 OHSAS и 18001:2007.

   Дата:29.04.2011 г.
                          
Изпълнителен директор на ДП "ФЗД": СВИЛЕН ЧИЧЕВ

"ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО - ХОЛДИНГ" ЕАД

PS-HOLDING.PDF

РЕФЕРЕНЦИЯ
НАСТОЯЩАТА СЕ ИЗДАВА НА КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА
"ЕМЕСТ" ООД

  В уверение на това, че при дейността ни по подготовка на документациата в обхват:
"Промишлено и гражданско строителство"
НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
ISO 14001:2004, ISO 18001:2007

ДО ВНЕДРЯВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО НИ ИМАХМЕ УДОВОЛСТВИЕТО ДА РАБОТИМ С ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАН ЕКИП СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА КУНСОЛТИРАНЕ, ОДИТИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ.

СЪВМЕСТНАТА НИ ДЕЙНОСТ ПРОТИЧА В ДУХ НА ВЗАИМНО СЪТРУДНИчЕСТВО, ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ДОБРОНАМЕРЕНОСТ.

С БЛАГОДАРНОСТ КЪМ:   инж. Ваня Иванове - Управител,
                                         инж. Диана Чакърова-консултант/одитор/лектор,
                                         инж. Венета Захариев-консултант/одитор
И С ПОЖЕЛЕНИЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ.


Изпълнителен директор: ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ